Common symbols & abbreviations in English


(Các biểu tượng và chữ viết tắt hay dùng trong tiếng Anh)

 

Điều này đặc biệt tốt cho những người luyện thi IELTS, TOEFL và các bài thi học thuật khác, vì nó phục vụ cực kỳ hữu hiệu cho việc ghi tốc ký, giúp chúng ta chép được tới 80% bài nghe khi nghe bài nghe dài. Tùy cá nhân và thói quen của từng người mà cách viết tắt có thể hoàn toàn giống hoặc có chút khác biệt với những gợi ý dưới đây.

& = and
@ = at
/ = per (mỗi)
é = increasing, increased, increases, rises (tăng)
ê = decreasing, decreased, decreases, falls (giảm)
\ = therefore (do đó)
w/ = with (với)
w/o = without (không có)
w/i = within (trong vòng)
etc. = et cetera, so forth (vân vân)
b/4 = before (trước)
b/c = because (do, bởi vì)
esp. = especially (đặc biệt là)
diff. = difference (khác)
min. = minimum (nhỏ nhất)
max. = maximum (lớn nhất)
gov't = government (chính phủ)
ex. = example (ví dụ)
© copyright symbol (có bản quyền)
• bullet point (dấu chấm đầu ý)
✓ UK tick , US check (đã làm, đã kiểm tra)
" " = ditto (trích dẫn)
e.g. = for example (ví dụ như)
i.e. = that is (đó là)
c.f. = compare (so sánh)
viz. = namely (tên là)
c.(or ca.) = about/approximately (khoảng)
N.B. = note
approx. = approximately (xấp xỉ)
dept = department (phòng, khoa)
diff.(s) = difficult(y)(-ies) (sự khó khăn)
excl. = excluding (ngoại trừ)
imp. = important/importance (quan trọng)
incl. = including (gồm)
info. = information (thông tin)
lang. = language (ngôn ngữ)
ltd = limited (hữu hạn)
1st = first
2nd = second
3rd = third
G.B. = Great Britain
U.K. = United Kingdom
Eng. = English
Brit. = British
Q. = question
A. = answer
no. = Number
p./pp. = page/pages
poss. = possible/possibly (có thể là)
prob. = probable/probably (có lẽ)
probs. = problems
re- = with reference to/concerning (liên quan tới)
ref. = reference (tham chiếu)
sts = students
tho' = though (dù cho)
thro' = through (qua)
v. = very
s/t = something
s/o = someone

(Tác giả : Nguyễn Anh Đức)

Read 6764 times
Rate this item
(0 votes)
Published in Hybrid Learning

  Liên kết Mạng xã hội

KỲ THI SÁT HẠCH HỌC BỔNG

IELTS Special một trong những khoá học đặc biệt nhất của

Read more

Smartcom đồng hành tìm

Hult Prize là cuộc thi ý tưởng kinh doanh toàn cầu dành cho

Read more

  Liên kết

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %