Bảng vàng thành tích


Smartcom English tự hào đào tạo ra được rất nhiều học viên đạt điểm cao, phổ biến là điểm số từ 7.0 đến 8.5. Dưới đây là một số gương mặt tiêu biểu trong những năm gần đây:

Đông Mạnh Kiên – IELTS 8.5

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào 6.5

Nguyễn Hồng Dương: IELTS 8.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 3.5

 

Nguyễn Anh Duy: IELTS 8.0

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 6.5

Lê Thanh Nam: IELTS 8.0

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 6.0

 

Nguyễn Vũ Anh Quân: IELTS 8.0

Khóa IELTS Private 3 tháng

Điểm đầu vào: 6.5

Nguyễn Long Vũ: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

 

Vũ Anh Thư: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Hoàng Kim Sơn: IELTS 7.5

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 6.0

Thái Duy Minh: IELTS 7.5

Khóa IELTS Special

Điểm đầu vào: 5.5

Vũ Trang Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS Plus 1 năm

Điểm đầu vào: 4.5

Phạm Bích Diệp: IELTS 7.5

Khóa IELTS Special

Điểm đầu vào: 5.5

Trần Mai Linh: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 3.5

Trần Minh Đức: IELTS 7.0

Khóa IELTS Private – 6 tuần

Điểm đầu vào: 5.5

Lê Quang Khải: IELTS 7.0

Khóa IELTS Private – 2 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Nguyễn Hải Anh: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Nguyễn Anh Thư: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Phạm Quỳnh Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Bùi Anh Thư: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Đỗ Minh Hảo: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Phương Đức Hiếu: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 3.5

Vũ Thị Ngọc Anh: IELTS 8.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Nguyễn Quang Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Hoàng Hương Giang: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Lê Thị Khánh Linh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Phung Hai Phuong Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Bảng vàng thành tích

Smartcom English tự hào đào tạo ra được rất nhiều học viên đạt điểm cao, phổ biến là điểm số từ 7.0 đến 8.5. Dưới đây là một số gương mặt tiêu biểu trong những năm gần đây:

Đông Mạnh Kiên - IELTS 8.5

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào 6.5

Nguyễn Hồng Dương: IELTS 8.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 3.5

 

Nguyễn Anh Duy: IELTS 8.0

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 6.5

Lê Thanh Nam: IELTS 8.0

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 6.0

 

Nguyễn Vũ Anh Quân: IELTS 8.0

Khóa IELTS Private 3 tháng

Điểm đầu vào: 6.5

Nguyễn Long Vũ: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

 

Vũ Anh Thư: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Hoàng Kim Sơn: IELTS 7.5

Khóa IELTS Special 6 tháng

Điểm đầu vào: 6.0

Thái Duy Minh: IELTS 7.5

Khóa IELTS Special

Điểm đầu vào: 5.5

Vũ Trang Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS Plus 1 năm

Điểm đầu vào: 4.5

Phạm Bích Diệp: IELTS 7.5

Khóa IELTS Special

Điểm đầu vào: 5.5

Trần Mai Linh: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 3.5

Trần Minh Đức: IELTS 7.0

Khóa IELTS Private – 6 tuần

Điểm đầu vào: 5.5

Lê Quang Khải: IELTS 7.0

Khóa IELTS Private – 2 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Nguyễn Hải Anh: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Nguyễn Anh Thư: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Phạm Quỳnh Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.5

Bùi Anh Thư: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 5.0

Đỗ Minh Hảo: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Phương Đức Hiếu: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 3.5

Vũ Thị Ngọc Anh: IELTS 8.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Nguyễn Quang Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Hoàng Hương Giang: IELTS 7.0

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Lê Thị Khánh Linh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Phung Hai Phuong Anh: IELTS 7.5

Khóa IELTS 14 tháng

Điểm đầu vào: 4.0

Bài viết trước đó Những điểm nhấn ấn tượng
Bài viết sau đó Nhiều lựa chọn phong phú