Thông báo về việc liên lạc trong thời gian nghỉ tránh dịch Covid 19