Lost your password?

Speaking Grammar từ 11/12 – 17/12

Thứ / ngày Giờ tổ chức Chủ đề
Thứ 5 – 15.12 15h00 – 15h45 People
Thứ 6 – 16.12 15h00 – 15h45 Hobbies

 

Bình luận